سال نو مبارک

سال نو مبارک
بهار، مظهر لطف الهی بر خزان طبیعت، آراسته بر آفرینش خلقت به رسم رستاخیز و شکوه شکوفه زیبایی مبارک باد. فرانیک، میزبان داده ها علی باباخانیfaranic.ir10