فرانیک؛ میزبانی داده ها!

فرانیک؛ میزبانی داده ها!
فرانیک به کمک ابزارهای مدیریت داده و اطلاعات و راه کارهای تجارت الکترونیک، هویت آنلاین شما را در دنیای گسترده اینترنت می سازد و آن را حفظ می نماید و به شما اجازه می دهد کسب و کار خود را تا فراتر از مرزها زمانی و مکانی پیش ببرید.faranic.ir10